มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง- ข้อมูลทั่วไปมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ประเภท บริหารท้องถิ่น

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (เทศบาลตำบลยางคำ)


ประเภท อำนวยการท้องถิ่น

2101 นักบริหารงานทั่วไป (เทศบาลตำบลยางคำ)

2102 นักบริหารงานการคลัง (เทศบาลตำบลยางคำ)

2103 นักบริหารงานช่าง (เทศบาลตำบลยางคำ)

2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (เทศบาลตำบลยางคำ)

2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (เทศบาลตำบลยางคำ)

2106 นักบริหารงานประปา (เทศบาลตำบลยางคำ)

2107 นักบริหารงานการศึกษา (เทศบาลตำบลยางคำ)

2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (เทศบาลตำบลยางคำ)

2109 นักบริหารงานการเกษตร (เทศบาลตำบลยางคำ)


ประเภท วิชาการ

3101 นักจัดการงานทั่วไป   (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                       3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         

3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                             3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     

3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                    3202 นักวิชาการคลัง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   

3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                   3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)

3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)      

3303 นักวิเทศสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                   3401 นักวิชาการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                            3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                              3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       

3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                             3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3604 นักอาชีวบำบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                     3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)       

3606 นักวิชาการสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                      3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)       

3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3609 นักเทคนิคการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           

3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                        3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)          

3614 นายสัตวแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)           

3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                     3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                               3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)            

3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)                      3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  

3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                          3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)

3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)                          3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)         

3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)              

3808 ภัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)                                    3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัตการ-เชี่ยวชาญ)          

3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)     


ประเภท ทั่วไป

4101เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4102เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4103เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             4201เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 

4202เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                             4203เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      

4204เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-อาวุโส)                      4301เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)      

4302เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)          4401เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            

4402เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                4403เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4404เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                     4501เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4601เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                         4602พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        

4603เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)               4604เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4605โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                             4606เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)       

4607เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)    4608เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

4609เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                   4610สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 

4701นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                         4702นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)    

4703นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                       4704นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)        

4705นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                   4706นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)            

4707เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                 4708นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)             

4709นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                                         4801เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)         

4802เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)                      4803เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)

4804เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)                               4805เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)

 


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเตย

ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40170

E-mail : kho40_89201@saraban.mail.go.th หรือ huaitoei@gmail.com เบอร์ติดต่อ : 0 4300 9998 แฟกซ์ 0 4304 0098

Copyright © 2020. Template All Rights Reserved. | By www.huaitoei.go.th Design by Siamweb2U.com

สำหรับเจ้าหน้าที่